ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

Kossuth-díj és Széchenyi-díj

Kossuth-díj (1993-tól csak kulturális, művészeti tevékenyégért) vagy Széchenyi-díj (1990 előtt Állami díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

Kossuth díj (1993-től csak kulturális, művészeti tevékenységért):
1955: Dr. Bruckner Győző
1949: Dr. Bruckner Győző

Széchenyi díj (1990-től, előtte Állami díj):
1970: Dr. Bajusz Sándor, Dr. Kisfaludy Lajos, Dr. Medzihradszky Kálmán (megosztva)

Munka Érdemrend

1963: Dr. Bruckner Győző


Munka Érdemrend arany fokozat

1970: Dr. Bruckner Győző


Magyar Érdemrend középkeresztje (1992-2011 Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje)

1998: Dr. Medzihradszky Kálmán


Magyar Érdemrend lovagkeresztje (1992-1999, Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, 2000-2011 Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje)

1998: Medzihradszkyné Dr. Schweiger Hedvig


Eötvös Loránd díj (Minisztertanács, 1973-tól, újralapítva 1991)

1973: Dr. Bruckner Győző


Eötvös József díj (Oktatási Miniszter, 1999-től)

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.


2005: Dr. Medzihradszky Kálmán


Széchenyi Professzori ösztöndíj (Művelődési és Közoktatásügyi Miniszter)

1999: Dr. Mező Gábor
1997: Dr. Hudecz Ferenc


Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

2006: Vácziné Dr. Schlosser GittaMTA DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Akadémiai Díj

Az 1960-ban alapított Akadémiai Díjat az MTA Elnöksége adományozza évente 10-12 kiemelkedő tudományos tevékenységet végző, kutatónak vagy kutatócsoportnak az utolsó öt évben elért, már értékelhető kutatási eredmény, szakkönyv, publikáció, közlemény elismerésére.

1996: Dr. Hollósi Miklós, Dr. Hudecz Ferenc (megosztva)
1975: Dr. Kucsman Árpád, Dr. Kapovits István, Dr. Ruff Ferenc (megosztva)
1962: Dr. Medzihradszky Kálmán


MTA Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

2017: Dr. Horváti Kata
2015: Vácziné Dr. Schlosser Gitta
2008: Dr. Bánóczi Zoltán
2000: Dr. Bősze Szilvia


Zemplén Géza fődíj (MTA Kémiai Osztály)

Kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai kutatások elismerésére alapított az MTA, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Gyógyszeripari Egyesülés és a Magyar Kémikusok Egyesülete 1983-ban.Két fokozata van: fődíj, valamint díj, amelynél a korhatár a 40 életév. A díjak átadására évente egy alkalommal kerül sor. A díj összege évente változó a Kuratórium által meghatározott összeg.

2018: Dr. Mező Gábor
2005: Dr. Hudecz Ferenc
1987: Dr. Kucsman Árpád


Zemplén Géza Ifjúsági díj (MTA Kémiai Osztály)

2014: Dr. Bánóczi Zoltán
2006: Dr. Uray Katalin


Bruckner Győző díj (MTA Kémiai Osztály/Richter G. Nyrt)

2012: Dr. Mező Gábor
2008: Dr. Hudecz Ferenc
2004: Dr. Medzihradszky Kálmán


Bruckner Győző ifjúsági díj (MTA Kémiai Osztály/Richter G. Nyrt)

2005: Dr. Bősze Szilvia


Bolyai János kutatási ösztöndíj (MTA)

A Kormány - a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezése nyomán - 1997-ben rendeletben hozta létre a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat. A Bolyai-ösztöndíj a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására, "a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére" létesült. Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, az MTA elnöke által létrehozott Kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben. A Kuratórium megalakulása (1998) óta évente hirdeti meg a Bolyai ösztöndíjat, amely egy, két, vagy hároméves időtartamra nyerhető el.

2015: Dr. Horváti Kata
2011: Vácziné Dr. Schlosser Gitta
2009: Dr. Bánóczi Zoltán
2001: Dr. Bősze Szilvia, Dr. Uray Katalin
1998: Dr. Mező Gábor


Főtitkári Kutatói Elismerés

A kitüntetést a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a 13/2017 sz. - 2017. július 15-én életbe lépett - határozatával alapította, az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, kutatóintézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai és az öt éven belül nyugdíjba vonult közalkalmazottak elismerésére. Az elismerést azok kaphatják, akik kutatói tevékenységük során tartósan magas színvonalú munkát végeztek, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, példamutató magatartást tanúsítottak, vagy pontos, lelkiismeretes, precíz munkájukkal hozzájárultak más kutatók sikereihez.

2017: Dr. Magyar Anna


MTA Posztdoktori ösztöndíj


2014: Oláhné Dr. Szabó Rita
2013: Dr. Kocsis László LajosMTA Prémium posztdoktori kutatói ösztöndíj (2016-)

A Prémium posztdoktori kutatói program hároméves támogatást biztosít, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint - alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen - kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményben vagy közintézményben. 2019: Horváti Kata 2017: Vácziné Dr. Schlosser Gitta


Bruckner termi előadó (MTA Kémiai Tudományok Osztálya)

Az MTA Kémiai Tudományok osztály, Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság előadássorozata. Havonta két előadó meghívására kerül sor (senior és junior) az ELTE TTK Bruckner Győző szerves kémikus akadémikusról elnevezett termében kerül sor.

2015: Dr. Horváti Kata
2014: Gálné Dr. Babos Fruzsina, Dr. Bánóczi Zoltán
2010: Dr. Horváti Kata
2009: Dr. Mező Gábor, Dr. Bartos Ádám
2006: Dr. Bánóczi Zoltán
2005: Dr. Bősze Szilvia, Dr. Tugyi Regina
2004: Dr. Kocsis László
2003: Dr. Mucsi Zoltán
2002: Dr. Mező Gábor
2001: Dr. Kóczán György
1996: Dr. Hudecz FerencAZ ELTE KITÜNTETÉSEI

Eötvös-gyűrű

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

2008: Dr. Medzihradszky Kálmán


Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

2011: Dr. Hudecz Ferenc


Pro Universitate Emlékérem (2004-ig)

1985: Dr. Kucsman Árpád


Trefort Ágoston Emléklap

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

2012: Kiskó Mária
2011: Zaláné Szabó Edit
1998: Molnár Margit


ELTE TTK Természettudományos Díj

1999: Dr. Hudecz Ferenc


Eötvös Collegiumért emlékérem (Eötvös Collegium)

Az Eötvös Collegium kurátora az igazgató javaslata alapján a kuratórium támogatásával - a régebbi collegiumi gyakorlatot felelevenítve - az őszi ünnepi közgyűlésen Eötvös Collegiumért emlékérmet adományoz a Collegium önzetlen támogatóinak három kategóriában: "külfilosz", azaz nem collegista, "öreg collegista", azaz korábban végzett növendék és "távozó collegista", azaz a Collegiumból kiköltöző collegista.

2016: Dr. Hudecz Ferenc"ELTE Ígéretes Kutatója" elismerés

Az ELTE Tudományos Tanácsa, mint az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület különösen fontosnak tartja az Egyetem keretei között működő tudományos tevékenység ösztönzését, a fiatal kutatók támogatását, és a kiemelkedő tudományos teljesítmény lehetőség szerinti díjazását. A Tanács pályázat alapján adományozza "Az ELTE ígéretes kutatója" elismerést olyan kutatók számára, akik az MTA "Lendület"- és ERC-nyertes ELTE kutatók mellett példaképként az Egyetem jövőjét jelenitik meg.

2017: Vácziné Dr. Schlosser Gitta


A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KITÜNTETÉSEK

Pro Scientia (Művelődési Miniszter/MTA elnök)

1995: Dr. Hudecz FerencALAPÍTVÁNYI, EGYESÜLETI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

Pázmány Péter felsőoktatási díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványt 1990-ben hozta létre a művelődési miniszter az oktatás, a kultúra és a tudomány területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek elismerésére hat kategóriában: felsőoktatás, kutatás, közoktatás, közművelődés, a határon túli magyar kultúra ápolása, esszéírás.

2008: Dr. Medzihradszky Kálmán


Junior Prima Díj (Prima Primissima Alapítvány)

A Prima Primissima életrehívói 2007-ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a fiatal korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok először 2007-ben vehették át a mindenévben odaítélt Junior Prima Díjat.

2008: Dr. Bánóczi Zoltán


Nők a Tudományért Magyar Ösztöndíj (L'Oréal-UNESCO)

A magyarországi UNESCO bizottság támogatásával, fiatal kutatónők tudományos karrierjének támogatására nyújtott díj, amelyet Magyarországon 2003 óta adományoznak egyetemen vagy a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben kutatást végző munkatársaknak - életkoruk szerin két kategóriában; 35 év alatt, illetve 45 év alatt. A program fővédnöke a MTA.

2004: Vácziné Dr. Schlosser Gitta


Kajtár Márton-díj (Kajtár Márton Alapítvány)

A tehetséges diplomamunkások, doktorjelöltek, illetve már jelentősebb eredményeket elért fiatal kutatók szakmai elismerésére, támogatására létrehozott díj.

2015: Dr. Horváti Kata


Kisfaludy Lajos publikációs díj (Kisfaludy Lajos Alapítvány)

A díj a gyógyszerkutatással kapcsolatos, nemzetközi folyóiratban megjelent nívós publikációt kívánel ismerni, évente, pályázat alapján, fiatal (38 év alatti) kutatók számára.

2020: Pethő Lilla, I. hely (PhD doktorjelölt kategória), Dr. Horváti Kata, I.hely (poszt-doktor kategória)
2019: Dr. Horváti Kata, III.hely
2018: Dr. Baranyai Zsuzsa, I. hely, Dr. Horváti Kata, III.hely
2017: Dr. Bánóczi Zoltán, I. hely
2016: Enyedi Kata Nóra, I. hely
2015: Dókus Levente, III. hely
2014: Babos Fruzsina, II. hely
2013: Hegedűs Rózsa, II. hely, Dr. Horváti Kata, II.hely
2012: Dr. Orbán Erika, I. hely
2010: Dr.Szabó Ildikó, I. hely
2009: Bai Katalin, I. hely
2008: Dr. Bánóczi Zoltán
2006: Dr. Szabó Rita, Tugyi Regina
2005: Kocsis László
2004: Reményi Judit, Schlosser Gitta
2003: Kóczán György
2001: Dr. Mihala Nikolett
2000: Dr. Uray Katalin
1999: Dr. Bősze Szilvia
1998: Dr. Bódi József, Dr. Orosz György
1996: Dr. Mező GáborAlapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért

Pályázati elven támogatja a magyar kutatók részvételét hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, eredményeik bemutatása céljából. 6 hónapos ösztöndíj adományozásával támogatja a doktori képzésben résztvevők kutatásainak befejezését, a PhD fokozat megszerzését.

2016: Dókus Levente, Pethő Lilla
2014: Baranyai Zsuzsa, Enyedi Kata
2012: Babos Fruzsina, Hegedüs Rózsa, Szabados Hajnalka
2011: Orbán Erika
2007: Bánóczi Zoltán
2006: Jakab Annamária
2003: Ligeti Melinda
2002: Szabó Rita, Windberg Emőke
2000: Blahunka AlbertMAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE DÍJAI

Cornides István díj (MKE Tömegspektrometriai Társaság, 2011-től)

2015: Vácziné Dr. Schlosser GittaNEMZETKÖZI KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

Scheele-emlékérem (Svéd Tudományos Akadémia)

1947: Dr. Bruckner Győző


Heyrovsky-aranyérem (Csehszlovák Tudományos Akadémia)

1982: Dr. Medzihradszky Kálmán


Joseph Rudinger Lecture Award (European Peptide Society)

2002: Dr. Medzihradszky Kálmán, Dr. Bajusz Sándor (megosztva)


Pro European Peptide Society Award (European Peptide Society)

2016: Dr. Hudecz Ferenc
2014: Dr. Medzihradszky Kálmán
2008: Dr. Hudecz Ferenc


Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship (EU)

2019: Dr. Baranyai Zsuzsa
2007: Vácziné Dr. Schlosser Gittatop